مجتمع آموزشی منظومه خرد

در این پروژه از چراغهای خطی برای تامین نور عمومی استفاده گردیده است. استفاده از چراغهای خطی دیمیبل امکان تغییر مقدار نور در شرایط مختلف کاری فضا را فراهم 
می آورد. 
در زمان نمایش تصویر و پرزنت محصولات امکان کاهش نور تا 10 درصد محیا می باشد.
در زمان استفاده عمومی از پروژه نیز شار نوری چراغهای خطی از 50 تا 100 درصد تغییر می یابد.

کارفرما:
مجتمع آموزشی منظومه خرد