شرکت صنعت دوام شیمی

چراغ های خطی در این پروژه ضمن تامین نور وظیفه ای و نور عمومی، امتداد و کشیدگی فضا را در راستای حرکت خود روی سقف را نمایش می دهند.

محل پروژه:
تهران - جردن
کارفرما:
شرکت صنعت دوام شیمی
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب