نظارت و اجرا

نظارت و اجرای پروژه ها

ما در لناافراتاب پس از طراحی و سپس تامین کالا، نظارت لازم را در زمان اجرای پروژه ها انجام داده و آموزش های مورد نیاز را به پیمانکاران، مهندسین و تکنسین های برق میدهیم. همچنین در صورت تقاضای پروژه ها، پیمانکاران نصب و اجرای مورد تایید این شرکت معرفی خواهند شد تا بهترین اجرا با کمترین خطا انجام گیرد.