نظارت و اجرا

نظارت و اجرای پروژه ها

ما در لناافراتاب پس از طراحی و تامین کالا، نظارت لازم را در زمان اجرای پروژه ها انجام داده و آموزش های مورد نیاز را به پیمانکاران، مهندسین و تکنسین های برق میدهیم. 

همچنین در صورت تقاضای پروژه ها، پیمانکاران مورد تایید این شرکت برای نصب و اجرا معرفی خواهند شد تا بهترین اجرا با کمترین خطا انجام گیرد.